Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки

english

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА “КЛЪСТЕР ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ“, С НАИМЕНОВАНИЕ „Г ПРО ГРУП“ ООД

 

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на “Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“, с наименование „Г ПРО ГРУП“ ООД, абревиатура на английски език „G PRO GROUP” Ltd. в съответствие с Конституцията на Република България и на действащото законодателство.

 Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Триадица”, ул. ”Тунджа” № 38, ет. 2, ап. 4

 Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратяващо условие.

 Чл. 4.(1) Дружеството е имуществено и организационно обособен обект в стопанската дейност, чрез което съдружниците обединяват своите усилия за извършване на търговска дейност в областта на защитата на интелектуалната собственост и защитата на регистрирани търговски марки, както и обучение на кадри за тази дейност, с цел постигане на общите цели и разширяване на пазарното присъствие на съдружниците.

(2)Предмета на дейност на дружеството е повишаване на конкурентоспособността на членовете си, насърчаване на инвестициите в съвременни технологии, като български предприятия. Извършва дейност в областта на производството в осъвременяване на технологиите за производство и закупуване на ново оборудване необходимо за дейността на клъстера. Обучение на кадри от управленския и производствения персонал, развитие на продуктовите услуги собствено производство и разширяване на пазарния дял и позиции на членовете на сдружението, както и привличане на нови членове на клъстера. Защита на интелектуалната собственост, защита на търговски марки и продукти от тях, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

 Чл. 5. Дружеството ще базира своята дейност на географско – свързана концентрация от взаимосвързани или допълващи се фирми съдружници, с активни канали за делови взаимоотношения, като ползват обща инфраструктура за разширяване на пазарните им дялове. Дружеството ще повишава конкурентоспособността на своите съдружници при защита на интелектуалната собственост и регистрираните търговски марки при общи клъстерни дейности.

Чл. 6. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

 (2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

 Чл.7. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

 Чл. 8. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;

2. Да участва в разпределението на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;

6. Да получи ликвидационен дял;

7. Да иска свикване на Общото събрание.

 Чл. 9. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

 Чл. 10. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

 Чл. 11. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

 Чл. 12. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

 Чл. 13. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

 (2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 1 месец преди датата на прекратяване.

 (3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

 (4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

 Чл. 14. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

 (2) Управителят може да не е съдружник.

 Чл. 16. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

 (2) Общото събрание се състои от съдружниците.

 (3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

 (4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

 Чл. 17. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

6. определяне на парични фондове;

7. откриване на клонове на дружеството;

8. обединяване с други търговски дружества;

9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците.

 (2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

 (3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

 (4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

 (5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

 Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контрольора.

 (2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

 Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

 (2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

 (3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

 Чл. 20. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

 Чл. 21. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

 (2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола.

 (3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

 (4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

 Чл. 22. Общото събрание избира управител за срок от една година.

 Чл. 23. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

 (2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

 (3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

 (4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

 Чл. 24. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващи банки има управителят.

 Чл. 25. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

 (2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 26. (1) Членуването в „Г ПРО ГРУП“ ООД е доброволно. Членове могат да бъдат търговци, регистрирани по ТЗ на Р България /български и чуждестранни юридически лица/ , научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, общински и областни административни ръководства и др., които приемат целите и насоките за функционирането на клъстера.

- Всички взаимоотношения между Клъстера и участващите в него членове се регламентират от Правилника за функционирането и конкретните договори.

 (2) Членовете участват в „Г ПРО ГРУП“ ООД чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.

 (3) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на „Г ПРО ГРУП“ ООД.

Чл. 27. Всеки член на „Г ПРО ГРУП“ ООД, чрез своите представители има право:

1.         да участва в дейността на „Г ПРО ГРУП“ ООД и в работата на Общото събрание;

2.         да бъде избиран в неговите органи на управление;

3.         да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4.         да бъде информиран за дейността на „Г ПРО ГРУП“ ООД;

5.         да се ползва от имуществото на „Г ПРО ГРУП“ ООД и от резултатите от дейността му.

Чл. 28. (1) Членовете на „Г ПРО ГРУП“ ООД, са длъжни:

1.  Да спазват Правилника на „Г ПРО ГРУП“ ООД и да работят за постигане на неговите цели;

2. Да работят за увеличаване на имуществото на „Г ПРО ГРУП“ ООД и издигане на неговия обществен авторитет;

3. Да заплащат ежегодно  членския си внос.

4. Да заплащат встъпителен членски внос.

Чл. 29. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 30. Членове на „Г ПРО ГРУП“ ООД се приемат от Управителния съвет.

1.Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която представляващият кандидата заявява че приема Правилника на Сдружението.

2.Управителният съвет разглежда молбата на първото заседание след постъпването й и приема решение по нея с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението на Управителния съвет се съобщава на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.

3.Членството се счита за възникнало от датата на решението за приема и внасянето на встъпителен членски внос.

Чл. 31. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на „Г ПРО ГРУП“ ООД;

2. с изключване;

3. с прекратяването на юридическото лице - член на „Г ПРО ГРУП“ ООД;

4. с отпадане.

(2) В случаите на т.1 и 4 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.

 (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, взето с мнозинство , може да бъде изключено лице, което не спазва Устава и/или изрично установените принципи на работа на Клъстера, извършва действия в негова вреда, като накърнява престижа доброто име или интересите на Клъстера, както и при неплащане на дължимия членски внос повече от 6/шест/месеца.

 (4 )Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Клъстера.

Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението .

 (5)Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет.

 (6) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на внесения членски внос и имуществени вноски ако са направени такива .Същите остават в полза на сдружението.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ В КЛЪСТЕРА

Чл. 32. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

 (2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

 (3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

 (4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 33. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

 (2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

 (3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

 (4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

 Чл. 34. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

 (2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

 (3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

 Чл. 35. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

 Чл. 36. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

 Чл. 37. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.