Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки

english

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Дружеството ще базира своята дейност на географско–свързана концентрация от взаимосвързани или допълващи се фирми съдружници в Югозападна България, с активни канали за делови взаимоотношения, като ползват обща инфраструктура за разширяване на пазарните им дялове.

Към момента, в ранния етап на изграждане на „Г Про Груп” ООД,  100% от членовете му са позиционирани в София,. Причината е свързана с основните дейности и цели на "Г ПРО ГРУП" ООД на този етап: информация, обучение, популяризиране  и др. В София са концентрирани болшинството държавни институции, агенции, различни браншови сдружения и камари, множество компании и НПО.

Основната причина за избор на клъстерния подход за коопериране при създаването на "Г ПРО ГРУП" ООД е неспособността на една или няколко отделни фирми или организации да предложат и популяризират интегриран и мултифункционален продукт, който в настоящия проект ние сме избрали да наричаме Защита на търговската марка и интелектуалната собственост.  В България услугите по дейността на клъстера не са адаптирани към специфичната група потребители на  което изисква съвместни и кохерентни действия за постигане на успешни резултати.

Географското положение на участниците в клъстера, както и местоположението на седалището на самия клъстер, допринасят за:

  • Улеснен достъп до суровини;

Суровините, използвани за дейността на клъстера, се придобиват в голямата си част на българския пазар и по-специално на регионалния пазар на София-град и София-област.

Самото присъствие на водещите в сферата на защитата на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшификация компании “Дикси 3” ООД и „Ексел 2005“ ЕООД и възможностите, които тези 2 фирми предлагат за използване на техните суровини и ноу-хау за дейностите на клъстера по защита и превенция поставя клъстера „Г Про Груп“ ООД на водещо място в сектора.

  • Достъп до производствени мощности за дейността на клъстера;

Необходимите производствени мощности на клъстера зависят от вида на защитата на търговски марки и превенция срещу фалшификация която ще се „произвежда“. Към този етап плановете са да се надграждат продуктите за защита на търговската марка, базирани на оптично вариращи защитни елементи, които да бъдат от фолио за топъл печат, фолио за студен печат, ламиниращо фолио, самозалепващи се етикети, индикиращи отваряне на опаковката и даващи надеждна защита на търговската марка.

В тази връзка и по линия на своите членове, клъстерът разполага както с необходимите производствени мощности, така и с необходимите софтуерни продукти, позиционирани на територията на София-град.

 

  • Дистрибуторски мрежи;

-       Услугата по защита на интелектуалната собственост, като все по-значима за стопанския живот в Р. България, позволява допълване (надграждане) на съществуващите вече дистрибуционни мрежи на фирмите-членки, а за евентуалните бъдещи нестопанските субекти, членуващи в клъстера – на техните социални и партньорски мрежи;

-       Предвидени са действия по изграждане на нови дистрибуционни канали;

-       Планирано е осъществяване на работни контакти със съществуващи чуждестранни и български дистрибуторски и социални канали (организации и фирми, портали, мрежи).

 

  • Достъп до основни пазари, включително международни;

Клъстерът разполага с пълен достъп до основните пазари на база неговото географско позициониране. За Република България най-големия пазар е този на територията на София-град, където са концентрирани почти 100% от основните му клиенти или техни

подразделения, които както беше уточнено са предимно големи производствени компании с популярни продукти с висок риск от злонамерена подмяна – компании, произвеждащи лекарства, алкохолни и безалкохолни напитки, текстилни изделия и спортни стоки, софтуерни продукти и др. продукти за ИКТ сектора и много други.

Като вземем под внимание, че чуждестранните компании, извършващи търговска дейност в Република България също са позиционирани на почти 100% на територията на Софийския пазар, това отваря вратите и подсилва възможностите за дистрибуция на клъстера към всички международни пазари на компании-разпространители на продукти у нас.

Клъстерното обединение ще разшири сериозно възможностите за достъп до международните пазари. Това ще се постигне чрез:

-       Единен Интернет-портал;

-       Съвместно участие в семинари, изложения, договаряния;

-       Цялостните, завършени пакетни услуги;

-       Налагане на единен бранд;

-       Информиране на сериозен процент от целевия пазар за достъпността в България;

-       Регистрации в международни мрежи и организации

 

  • Достъп до иновативни технологии;

Географски позициониран на територията на гр. София, клъстерът разполага с пълен достъп до иновативни технологии и др. резултати от научно-изследователска и развойна дейност, какъвто би бил необходим на база разположените в близост Българска академия на науките, Технически университет – гр. София, множество научноизследователски организации, лаборатории и др. Клъстерът разполага и с продуктите от научно-изследователска и развойна дейност на своите членове.

Със своята дейност обединението ще облекчи информативно и финансово достъпа до иновативни разработки в областта защитата на търговската марка и интелектуалната собственост. Това ще се постигне чрез участия в семинари, изложения, мрежи и организации, които ще позволят достъп до актуална информация за всички новости, нови и актуализирани правни рамки и регламенти, тенденциите и развитието в сферата чрез:

-       Взаимно споделяне на  информация и ноу-хау от конкретната сфера на дейност на отделни членове на „Г Про Груп” ООД (пример: информация от участие изложения от член на клъстера);

-       Информация, придобита от дейността на „Г Про Груп” ООД (пример: видоизменения в злонамереното използване на търговски марки - данни за европейския и/или българския пазар).

 

  • Снижаване на разходите за основните клъстерни дейности, намаляване на себестойността на продуктите/услугите

Намаляването на разходите за основните клъстерни дейности е резултат от специализацията на участниците в клъстера в различни етапи от процеса на производство и реализация на продукти за защита от злонамерена подмяна на търговски марки, като по този начин е възможно реализиране на икономии от мащаба на съответните дейности, чрез избягване на неефективното им дублиране. Всичко посочено автоматично рефлектира в намалена себестойност на продуктите и услугите, предлагани от клъстера.

От друга страна, активната комуникация, сътрудничество и обмяна на опит са генератор за създаване и налагане на добри практики от всички членове на „Клъстер за защита на интелектуална собственост и превенция срещу фалшификация на продукти“, развиващи сходни и/или допълващи се дейности, което само по себе е предпоставка за оптимизиране на дейностите и намаляване на разходите.